HR | EN
Rss eskaFacebook eska


Novosti
Rječnik pojmova

ERP - Enterprise Resource Planning - poslovne aplikacije namijenjene tvrtkama svih veličina i djelatnosti, a služe za planiranje i upravljanje poslovanjem. Često se ERP aplikacije poistovjećuju s knjigovodstvenim softverima, ali, iako imaju elemente knjigovodstvenog softvera, ERP aplikacije su mnogo više od toga.


NAV - ERP aplikacija Microsoft Dynamics NAV - skraćeno od NavisionZa Microsoft Dynamics NAV

CfMD tested solution

ESKA hrvatska lokalizacija


Microsoft Dynamics NAV ESKA lokalizacija nudi sljedeće funkcionalnosti:

PDV Transakcije, glavna knjiga i pomoćne knjige su proširenje za PDV datum s funkcionalnosti jednostavnog unosa, knjiženja i obračuna PDV podataka ili s PDVom povezanih podataka. Kreirani su zakonom propisani PDV izvještaji i njihove postave (PDV obrazac, Knjiga IRA, Knjiga URA, PDV s obrazac, ZP obrazac) s izvozom u XML (PDV obrazac, PDV S obrazac, ZP obrazac). Dodana je funkcionalnost odgođenog PDVa i priznavanja PDVa po naplati.Dodana je postava i knjiženje za automatsku kalkulaciju nepriznatog PDVa (reprezentacija i korištenje osobnih automobila).Dodana je postava automatskog ispisa klauzula koje ovise o različitim poreznim tretmanima.
eBanking Kreiranje datoteke s nalozima za plaćanje direktno iz temeljnica uplata (datoteka mora biti potpisana i importirana na e-bankarstvo) i import izvoda u temeljnicu uplata s mogućnošću automatskog prepoznavanja kupaca/dobavljača i povezivanja otvorenih stavaka.Dodana je funkcionalnost kreiranja poziva na broj odobrenja i zaduženja za prodajne, odnosno nabavne dokumente i salda konta.
Obračun plaće Obračun plaće se odlikuje jednostavnošću korištenja i preglednošću svih povijesnih podataka. Parametarske postave omogućuju praćenje zakonskih promjena bez intervencija u programu. Podržava različite uvjete obračuna, od zadane cijene sata do zadanog mjesečnog iznosa. Veliki broj funkcionalnosti vezan uz obračun plaća. Mogućnost korištenja različitih kalendara, radnih smjena, odmora (bilježenje i obračun), bolovanja (bilježenje i obračun), uvjeti obračuna po zaposleniku, bilježenje mjesečnih odstupanja od standardnih uvjeta (bonus i sl.), mogućnost ručnih promjena obračunatih podataka, JOPPD, više obračuna mjesečno, više isplata mjesečno, bruto i neto obračuni, obustave, krediti (i u stranim valutama), zaštićeni računi, itd. Plaćanja su povezana s osnovnom funkcionalnosti plaćanja.Export u XML za JOPPD i IP. Ispis izvještaja kao što su ER-1, RAD-1, RAD-1G, IP1 i sl.

 

Drugi dohotci

Obračun drugih dohodaka obuhvaća sve vrste drugih dohodaka kao što su autorski honorari, ugovori o djelu, naknade i stipendije učenicima i studentima.  Podržano je automatsko punjenje temeljnice za knjiženje obračuna, svi propisani izvještaji, rekapitulacije i kreiranje temeljnice za isplatu. Praćenje zakonskih promjena je omogućeno jednostavnim promjenama u podacima postava. Pokrivene su sve vrste drugih dohodaka, ugovori s više isplata, JOPPD, bruto i neto obračuni, PDV kad se primjenjuje, i sl.Plaćanja su povezana s osnovnom funkcionalnosti plaćanja.Izvoz u XML za JOPPD i ID-1.

 

Putni nalozi

Putni nalozi osiguravaju udoban rad na unosu i obračunu putnih naloga te praćenju akontacija, uplata i povrata po svakom putnom nalogu. Automatizirano je punjenje temeljnice uplata koja se koristi za plaćanja elektroničkim putem. Podržani su izvještaji rekapitulacije putovanja i troškova po zaposlenicima. Otvaranje putnog naloga, mogućnost ispisa radi uručenja zaposleniku, knjiženje akontacija (automatsko storniranje akontacije i umanjenje obveza po punom nalogu prilikom obračuna putnog naloga), višestruke valute, obračun putnog naloga, JOPPD, i sl.Plaćanja su povezana s osnovnom funkcionalnosti plaćanja.

 

Fiskalizacija

Postava fiskalizacije, zapisivanje fiskalizacijskih podataka na računima koji se ne plaćaju u gotovini ili karticama i on-line povezivanje s PU serverom za kreiranje dodatnih podataka za fiskaliziranje računa koji se plaćaju gotovinom ili kreditnim karticama (JIR).

 

Predujmovi

Upravljanje predujmovima, knjiženje predujmova, automatsko preknjižavanje s konta predujmova na konta potraživanja / obveza kod zatvaranja stavaka, potrebni izlazni dokumenti.

 

Reversi

Program reversa omogućava praćenje izdavanja i povrata robe na revers po jednom ili više reversnih skladišta. Dodatna mogućnost izrade naloga za revers bez kreiranja posebnog logičkog skladišta po kupcu/dobavljaču/fizičkoj osobi koja je korisnik reversa.

 

Plaćanje na rate

Funkcionalnost izdavanja i zaprimanja računa sa specifikacijom rata omogućava detaljno praćenje dospijeća iznosa i starosne strukture potraživanja i dugovanja.
Sve aktivnosti vezane za obveze prema dobavljačima kao što su prijedlog plaćanja i izvještaji o dospjelosti dugovanja mogu se točno pratiti prema dospijeću svake rate.
Kupci kojima su odobrene rate dobivaju na fakturi ispis rata s datumima dospijeća a evidencija dospijeća potraživanja i izvodi otvorenih stavaka uzimaju u obzir datum dospijeća svake rate.  

 

Maloprodaja

Add-on za maloprodaju proširuje standardno Navision rješenje procesa nabave, prodaje i skladištenja robe za sve procese i zakonske propise koji se odnose na vođenje maloprodajnog skladišta.
Standardna Navision funkcionalnost fakturiranja i skladišnih procesa proširena je za proces maloprodaje. Maloprodajna skladišta su posebno označena i imaju pripadajuće parametre za knjiženje nabavnog troška, RUC-a i prodajne cijene. Na taj se način dokument koji se odnosi na maloprodajno skladište automatski prepoznaje i prilikom knjiženja automatski primjenjuju pravila i knjiženja obavezna kod maloprodaje.
Funkcije promjene cijena i drugih povremenih aktivnosti na maloprodajnom skladištu riješene su pomoću periodičnih obrada.
Ispisi i evidencije maloprodajnog skladišta usklađene su sa zakonskim propisima. Postava maloprodaje, maloprodajna skladišta, međuskladišni prijenosi između veleprodajnog i maloprodajnog skladišta (uz sva obvezna knjiženja u glavnu knjigu, nivelacije cijena na zalihama i na blagajni, višestruke PDV stope, maloprodajne knjige.

 

Blagajna

Funkcionalnost blagajničkog poslovanja u različitim valutama sa jednostavnim unosom transakcija, ispisom blagajničkih uplatnica i isplatnica te automatskog generiranja blagajničkog izvještaja.
Omogućeno je vođenje posebne analitike neograničenog broja blagajni sa knjiženjem na jedan bilančni konto glavne knjige kako bi se izbjegla dodatna analitika u bilanci. Dodatno, dostupna je funkcionalnost upravljanja blagajnom i izvještavanje.

 

Izlazni dokumenti

Ispisi izlaznih dokumenata sa svim zakonom propisanim podacima na jednostavnim, urednim i preglednim obrascima. Dizajn izlaznih dokumenata može biti odmah korišten bez posebnih prilagodbi. 

 

Online tečaj

Automatski import tečaja sa online tečajne liste HNB-a. Prijavom u sustav importira se objavljeni tečaj HNB-a za taj dan. Omogućen je import povijesnih podataka. Srednji tečaj HNBa se automatski (uz postavljeni vremenski interval) importa s HNB poslužitelja za odabrane valute ako se njihovi tečajevi nalaze objavljeni na HNB poslužitelju.
Drvo dokumenata - prodaja Funkcionalnost koja prati tijek prodajnih dokumenata od ponude do krajnje fakture ili odobrenja. Omogućava pregled i ispis svih dokumenata unutar nekog predmeta te filtriranje po pojedinom stupcu ili dokumentu. Svi zapisi prodajnih dokumenata su zabilježeni i mogu se pregledavati u formi drveta (od ponude do ugovora / naloga do otpreme i računa / odobrenja) organiziranog oko prodajne ponude. Otvoreni prodajni predmeti se lako prate s uočljivom razlikom između ponuđenog i trenutnog stanja, odnosno realiziranog stanja.
Drvo dokumenata - nabava Funkcionalnost koja prati tijek nabavnih dokumenata od upita dobavljaču do krajnje fakture ili odobrenja. Omogućava pregled i ispis svih dokumenata unutar nekog predmeta te filtriranje po pojedinom stupcu ili dokumentu.predmeta te filtriranje po pojedinom stupcu ili dokumentu. Svi zapisi nabavnih dokumenata su zabilježeni i mogu se pregledavati u formi drveta (od upita do ugovora / naloga do zapirmanja i računa / odobrenja) organiziranog oko nabavnog upita. Otvoreni nabavni predmeti se lako prate s uočljivom razlikom između ponuđenog i trenutnog stanja, odnosno realiziranog stanja.
Drvo dokumenata - servis Funkcionalnost koja prati tijek servisnih dokumenata od ponude do krajnje fakture ili odobrenja. Omogućava pregled i ispis svih dokumenata unutar nekog predmeta te filtriranje po pojedinom stupcu ili dokumentu. Svi zapisi servisnih dokumenata su zabilježeni i mogu se pregledavati u formi drveta (od ponude do ugovora / naloga do otpreme i računa / odobrenja) organiziranog oko ponude servisnog ugovora /naloga u slučaju ugovora / naloga. Otvoreni servisni predmeti se lako prate s uočljivom razlikom između ponuđenog i trenutnog stanja, odnosno realiziranog stanja.
Zatezne kamate Mogućnost definiranja i obračuna zateznih kamata s različitim kamatama za različite periode.